İnternet Şubesi

KGF Destek Kredisi

KOBİ’lere sağlanan desteğin devamlılığını temin etmek amacıyla, Kredi Garanti Fonu (KGF)  özkaynaklarından verilmek üzere bankamızın da katılımı ile ayrı bir paket olarak 1,25 milyar TL kredi hacimli “KGF Destek Kredisi” programı oluşturulmuştur.

Ürün Vadesi

36 aydır.

Kefalet Limiti

Kredi tutarı azami 500 bin TL olup tüm talepler PGS ile işleme alınacaktır. Risk grubunda yer alan her bir KOBİ, 3 milyon TL özkaynak kefalet üst limitini aşmamak kaydıyla 500 bin TL kredi limitinden ayrı ayrı yararlanabilecektir.
Mevcut durumda KGF Özkaynak kefalet riski bulunan firmalar da 500 bin TL’ye kadar kredi kullanabilecek, ancak sadece mevcut özkaynak PGS riski bulunan KOBİ’lerde risk tutarı yararlanıcı limitinden düşülecektir

Ücret ve Komisyon

Komisyon Oranı : Yıllık %1.5
Başvuru Ücreti : 500 TL

Başvuru Koşulları

Yararlanıcıların Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre kurulmuş, KOBİ tanımını haiz gerçek ve tüzel kişi işletmelerden biri olması şartı aranır.
Başvurular ilgili bankalar aracılığıyla yapılabilmektedir.