Şekerbank Yatırımcı İlişkileri olarak hissedarlarımızın yanındayız!

Yatırımcı İlişkileri olarak banka hissedarlarımızın pay sahipliği haklarını mevzuata, banka içi düzenlemelere ve esas sözleşmeye uygun olarak kullanabilmeleri için çalışıyor, yönetim kurulu ve pay sahipleri arasındaki iletişime katkıda bulunuyoruz.

Yatırımcı Faaliyetleri ile ilgili merak ettiklerinizi cevaplayalım.

Yatırımcı İlişkileri olarak görevlerimiz:

 • Hissedarlarımızın pay sahipliği ile ilgili haklarının esas sözleşme, mevzuat ve banka içi düzenlemelere uyumunu garanti altına almak ve söz konusu hakların kullanılabilmesi için gerekli tüm tedbirleri almak.
 • Hissedarlarımızın haklarını kullanabilmesi için Kurumsal Yönetim Komitesi ile koordinasyon halinde çalışmak.
 • Pay sahipleri ve yönetim kurulumuz arasındaki sağlıklı iletişimi sürdürülebilir kılmak.
 • Genel kurul toplantılarının güncel mevzuata, banka içi düzenlemelere ve esas sözleşmeye uygun biçimde düzenli olarak yapılmasını sağlamak.
 • Genel kurul toplantı tutanaklarının usule uygun şekilde tutulması için gerekli tedbirleri almak ve genel kurul toplantılarında yapılan oylamaların eksiksiz biçimde kaydedilmesini sağlamak.
 • Genel kurul toplantılarında alınan kararların hissedarlara ve mevzuatta belirtilen yetkili Türk mercilere zamanında ulaştırılmasını garanti altına almak.
 • Genel kurul tutanaklarını ve yatırımcıların isteklerini özetleyerek yönetim kuruluna sunmak.
 • Şekerbank Bilgilendirme Politikası ve mevzuatı gibi kamuyu aydınlatma ile ilgili konuların denetlenmesi ve takip edilmesi için yatırımcılar, kitle iletişim, mali analistler ve benzer gruplarla birlikte iletişimde rol almak.
 • Yatırımcıların ve pay sahiplerinin bilgi talebini esas sözleşme, mevzuat, bilgilendirme politikası ve kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde yerine getirmek.
 • Yatırımcıları bilgilendirmek amacıyla yurt içinde ve yurt dışında kurumsal yönetim ilkeleri, esas sözleşme, bilgilendirme politikası ve mevzuat çerçevesinde periyodik toplantılar düzenlemek ve düzenlenen toplantılara katılmak.
 • Bankamız pay sahipleri, yatırımcıları ve potansiyel yatırımcıların kararlarını etkilemesi muhtemel bilgilerin, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Şekerbank mevzuatına uygun biçimde faaliyet raporlarında ve Şekerbank internet sitesinde güncel olarak bulunmasını sağlamak.
 • Yatırımcıları bankamızın stratejileri ve ilgili finansal raporları gibi ileriye dönük bilgiler hakkında hesap dönemleri itibarıyla internet sitemiz üzerinden bilgilendirmek.
 • Yıllık faaliyet raporunun Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili mevzuat uyarınca hazırlanmasını garanti altına almak.