Ücret ve prim politikalarımızla çalışanlarımızın yanındayız!

Çalışanlarımızın ve yeni çalışanlarımızın ücretlerini banka içi ücret dengeleri, stratejik hedefleri, bireysel performans, piyasa şartları ve üstlenilen sorumluluklar dikkate alarak belirliyoruz. Şekerbank ücret politikası piyasadaki diğer bankaların da katıldığı ücret araştırma çalışmalarından elde edilen verilere dayanarak rekabetçi, adaletli ve piyasa şartlarına uygun olarak belirlenmekte ve uygulanmaktadır. 

Şekerbank Ücret Politikası ile ilgili merak ettiklerinizi cevaplayalım.

Bankamızın uzun vadeli performansı ve çalışanlarımızın performans değerlendirmesi dikkate alınarak belirlenen yıllık başarı primleri, Şekerbank Prim Yönetmeliği ve Prim Komitesi Kararları uyarınca tespit edilir ve her yıl ocak ayında brüt olarak çalışanlarımıza ödenir. Bölge ve şube personeli primleri için performansı sayısal olarak değerlendiren Şeker Kazan (Score Card) sisteminden alınan sonuçlar göz önünde bulundurulur. Genel Müdürlük çalışanlarının primlerinde yetkinlik bazlı performans değerlendirme sonuçları dikkate alınır. 


Yönetim Kurulu ve Üst Yönetim için belirlenen yıllık primler, Banka Prim Yönetim Yönetmeliği esaslarına göre gözden geçirilir. Ücret Komitesi kararı doğrultusunda prim tutarına göre kademeli olarak ödenebilir. 

Üst Yönetim prim ödemelerine konu performans karneleri Bankamız Performans Yönetim Sistemi Yönetmeliği esasları çerçevesinde oluşturulur. Karne bileşenleri; finansal / finansal olmayan “Hedef” bölümü ile çevre, sosyal ve yönetişim temel performans göstergelerini içeren “Yetkinlik” bölümünden oluşur. 


Üst ve orta düzey yöneticilere yöneticilik vasfı ve mesleki yetkinlik alanlarında gösterdikleri bireysel performansları, özel sorumluluk alanlarındaki hedefe ulaşma performansları ve söz konusu performansların bankamızın uzun vadeli performans hedeflerine etkilerinin bileşimine göre ek mali haklar sağlanır. Yönetim kurulu üyelerine sunulan ücret ve huzur hakları Şekerbank Genel Kurulu nihai yetkisine ilave olarak bankamızın ana sözleşmesine uygun olarak belirlenmektedir. Yıllık düzeyde alınan ilgili karar Genel Kurul Toplantısı tutanağı ile bankamızın yıllık raporunda ayrıntılı olarak açıklanmıştır. 


Ücret Yönetimi Komitesinin sorumlulukları;

  • Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) kurumsal yönetim ilkelerine uygun olarak Yönetim Kurulu adına ücret yönetimi uygulamaların takip edilmesi,
  • Çalışanların ücret ve primlerine ilişkin model oluşturulurken, bağımsız kuruluşlarca yapılan bankacılık sektörü ücret araştırmalarının sonuçlarına göre bankanın sektördeki konumu dikkate alınması, 
  • Bankaların iç denge, stratejik hedef ve etik değerleri ile ücret yönetimi uygulamalarının uyumlu olmasını sağlanması,
  • Ücretlendirme politikasını gözden geçirmek ve ihtiyaç doğrultusunda belirlenen tavsiyelerin yılda bir kez Yönetim Kurulu’na sunulması,
  • İlgili mevzuat hükümleri ile belirlenen diğer sorumluluklar,
  • Yönetim Kurulu’nun bu çerçevede verdiği diğer görevlerin yerine getirilmesi

olarak ifade edilmektedir. 

Şekerbank’ta terfiler çalışanların gösterdiği performans ve ilan edilen terfi kriterleri uyarınca yılda iki kez gerçekleştirilir.

Çalışanlarımızın ücret ödemeler takip eden ayın ilk iş gününde maaş hesaplarına yatırılarak ödenir. 

Banka-Sigorta İşçileri Sendikası’na (Basisen) üye Şekerbank çalışanları Kapsam İçi personel olarak değerlendirilir ve her işyerinde en az bir çalışan ile temsil edilir. Kapsam İçi personel özlük ve parasal hakları iki yılda bir yenilenen ve Basisen ve Şekerbank arasında imzalanan Toplu İş Sözleşmesi ile belirlenir. 


Şekerbank çalışanlarına uygulanan tazminat politikası İnsan Kaynakları Yönetmeliği ve Prim Yönetmeliğinin ilgili kısımlarında açıklanmaktadır. Bankamızın tazminat politikası İnsan Kaynakları Politikasının bir bölümü olarak yasal mevzuatlar esas alınarak düzenlenmiştir ve ek ödeme sunmamaktadır.