İş Başvurusunda Bulunan Kişiler İçin Aydınlatma Metni

Kişisel bilgilerinizin gizliliğini koruyoruz.

Şekerbank’a iş başvurusunda bulunan kişilerin verileri, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde KVKK’nın 5/2(c) maddesinde belirtilen sözleşmenin kurulması veya ifası için gerekli olması, KVKK’nın 5/2(ç) maddesinde belirtilen bankamızın hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi, KVKK’nın 5/2(e) maddesinde belirtilen bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanarak; işe yatkınlığının ölçülebilmesi adına ve iş başvuru sürecinin takip edilmesinde gerekli olması nedeniyle işleyecektir. Şekerbank Başvuru Sayfasına da yer alan bilgiler adayın Şekerbank Başvuru Sayfasındaki son güncelleme tarihinden 24 ay sonra e-posta ile bilgilendirerek silinir.

Şekerbank, iş başvurusunda bulunanlardan kişisel verilerini doğrudan kendisinden temin edebileceği gibi her türlü yazılı, sözlü ve elektronik mecralardan, üçüncü kişilerden ve Kredi Kayıt Bürosu ve bunlarla sınırlı olmamak üzere diğer yasal mercilerden temin edebilmektedir.


Şekerbank istihdam amacının gerçekleştirilmesi amacıyla bilgilerinizi istihdam amacına yönelik olarak hizmet/danışmanlık aldığı yurtiçi ve yurtdışındaki üçüncü kişilerle, anılan amaca yönelik sözleşme imzaladığı iş ortaklarıyla, ortak çalışmalar yaptığı üçüncü kişilerle, Şekerbank’ın yurtdışındaki ve yurtiçindeki birimleriyle, gizlilik sözleşmesi yapmak seçimi Şekerbank’a ait olmak üzere paylaşabilmektedir.

Şekerbank’ın İş Başvurusunda Bulunanlardan aldığı verilere yönelik gerçekleştirdiği işlemlere ilişkin kayıtları ve belgeleri yasal düzenlemelerde yer bulunması veya açık rıza alınması halinde belirli bir süre ile saklaması söz konusu olup; kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini ya da anonimleştirilmesini istemeniz halinde bu talebiniz Şekerbank tarafından yasal düzenlemeler ile belirlenen süre sonunda yerine getirilebilecek; ancak bu süre zarfında kişisel verileriniz Şekerbank tarafından işlenmeyecek ve ulusal ve uluslararası yasa, düzenleme ve sözleşmelerden kaynaklı zorunluluklar haricinde 3. kişiler ile paylaşılmayacaktır.  

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak aşağıdaki hakları, Şekerbank’a yapacağınız bir talep ile kullanabilirsiniz. Bu kapsamda kişisel veri sahibi olarak;

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarınız bulunmaktadır.
  • Bu kapsamda iletilen talepler Şekerbank tarafından en geç otuz gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, başvurunuza ilişkin tarafımızca verilecek yazılı cevabın 10 sayfayı geçmesi ve/veya CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesini gerektirmesi halinde “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” hükümleri dahilinde  Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücrete tabi olacaktır.

6698 Sayılı Kanun kapsamında kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı kimliğinizi tevsik edici belgeler ve talebinizi içeren dilekçeniz ile Şubelerimize veya Emniyet Evleri Mah. Eski Büyükdere Cad. No:1/1A 34415 Kağıthane/İstanbul adresine bizzat elden iletebilir, yahut noter kanalıyla ulaştırabilir veya haberlesme@sekerbank.hs03.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz. Bu kapsamda konuyla ilgili yapılacak olan yazılı başvurular tarafımızdan yapılacak olan kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, ilgililere yasal süreler içerisinde geri dönüşte bulunulacaktır.