Kişisel Verilerin Korunması Kanununa İlişkin Bilgilendirme

Kişisel verilerin işlenmesinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca Emniyet Evleri Mh. Eski Büyükdere Cd. No: 1/1A, 34415 Kâğıthane/İstanbul adresine mukim, ticari sicil gazetesine 536973 sicil numarası ile kayıtlı Şekerbank Türk Anonim Şirketi  (“Şekerbank”) olarak veri sorumlusu sıfatıyla Kanun’un “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi uyarınca sizleri bilgilendirmek isteriz.

Şekerbank müşterileri ve/veya müşteri temsilcilerinden aldığı kişisel bilgilerin gizliliğini ve güvenliğini sağlamak için azami seviyede özen göstermektedir.

İşbu aydınlatma metni KVKK kapsamında işlenen kişisel verilerin toplanma yöntemleri, kişisel veri işlemenin hukuki sebepleri ve amaçları, kişisel verilerin aktarıldığı kişi/kurumlar ve aktarım amaçları, KVKK’da yer verilen kişisel verilere ilişkin verisi işlenen gerçek kişilerin haklarına yönelik olarak bilgilendirme yapmak amacıyla hazırlanmıştır.

İşlenen Veriler ve Toplama Yöntemi:

İletişim formunda belirttiğiniz Kimlik, İletişim ve Müşteri İşlem kategorilerideki kişisel verileriniz, doğrudan veri toplama yöntemi ile internet üzerinden, mobil veya dijital uygulamalar ile toplanacaktır. Bu bilgiler; formda belirttiğiniz T.C. kimlik numaranız, iletişim için paylaştığınız telefon numaranız, e-posta adresiniz, açıklama alanında paylaştıpınız talep/şikayet içeriği ile sınırlı olup, otomatik ve doğrudan veri toplama yöntemi ile internet üzerinden, mobil veya dijital uygulamalar ile toplanacaktır.

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı ve Hukuki Sebebi

Şekerbank, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde KVKK’nın 5.maddesinde sayılan aşağıda belirtilen amaç ve hukuki sebeplerine dayanarak işlenmektedir.

Veri Kategorileri

İşleme Amaçlarımız

Hukuki Sebepler

Kimlik,

İletişim

Müşteri İşlem

İletişim formunda belirttiğiniz bildirim türüne göre talebinizin değerlendirilmesi, araştırılması, çözümlenmesinde kullanılmak üzere kimlik tespit ve teyit işlemlerinin yapılabilmesi,

5411 sayılı Bankacılık Kanunu başta olmak üzere, tabi olduğumuz mevzuatlar gereği yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

Kanunlarda açıkça öngörülmesi

Bankanın hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

Kanunlarda açıkça öngörülmesi

Kimlik,

İletişim

Müşteri İşlem

Şikayet, itiraz, talep, öneri, memnuniyet gibi bildirimlerin yönetim sistemimizde kayıt altında tutulması, değerlendirilmesi, çözümlenmesi, ve çalışanlar/iş ortağı çalışanları için gerekli olan bilgiye erişim yetkilerinin planlanması ve icrası,

Talebiniz ile ilgili iletişim kurmak amaçlarıyla işlenecektir.

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması


Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Yukarıda belirtilen hukuki sebep ve amaçlara dayanılarak iletişim formunda belirttiğiniz talep/şikayet/önerinize bağlı olarak, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu başta olmak üzere diğer Kanun ve mevzuat hükümlerinin zorunlu kıldığı veya izin verdiği ölçüde, kamu tüzel kişi ve otoritelere aktarabilecek, yasal raporlamalara konu olabilecektir.

Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişinin Hakları

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak aşağıdaki hakları, Şekerbank’a yapacağınız bir talep ile kullanabilirsiniz. Bu kapsamda iletilen talepler Şekerbank tarafından en geç otuz gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, başvurunuza ilişkin tarafımızca verilecek yazılı cevabın 10 sayfayı geçmesi ve/veya CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesini gerektirmesi halinde “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” hükümleri dahilinde  Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücrete tabi olacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahibi olarak;

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi talebi üzerine yapılan işlemlerin  kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarınız bulunmaktadır. KVKK kapsamında kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı kimliğinizi tevsik edici belgeler ve talebinizi içeren dilekçeniz ile Şubelerimize veya Emniyet Evleri Mah. Eski Büyükdere Cad. No:1/1A 34415 Kağıthane/İstanbul adresine bizzat elden iletebilir yahut noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz.

Bu kapsamda konuyla ilgili yapılacak olan yazılı başvurular tarafımızdan yapılacak olan kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, ilgililere yasal süreler içerisinde cevap verilecektir.