İhtiyaç Kredisi Kişisel Verilerin Korunması Kanununa İlişkin Bilgilendirme

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri belirlemek amacıyla 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) hususunda Şekerbank Türk Anonim Şirketi (“Şekerbank”) olarak veri sorumlusu sıfatıyla Kanun’un “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi uyarınca sizleri bilgilendirmek isteriz. Şekerbank müşterileri ve/veya müşterinin yetkililerinden aldığı kişisel bilgilerin gizliliğini korumak için sistem altyapısı ve internet sunucularını en güvenilir seviyede tutmaktadır.

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı
Şekerbank, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde KVKK’nın 5/2(a) maddesinde belirtilen kanunlarda açıkça öngörülmesi, KVKK’nın 5/2(c) maddesinde belirtilen sözleşmenin kurulması veya ifası için gerekli olması, KVKK’nın 5/2(ç) maddesinde belirtilen bankamızın hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi, KVKK’nın 5/2(d) maddesinde belirtilen ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, KVKK’nın 5/2(e) maddesinde belirtilen bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanarak;

Müşterilerimiz olarak kişisel verilerinizi;
• Bankacılık faaliyetlerinin şirket prosedürleri ve/veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini;
• Bankamızın taraf olduğu hukuki süreçlerin yürütülmesi;
• Bankamızın bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi ve bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması;
• Sözleşmenin kurulması ve bu kapsamındaki yükümlülüklerin gereği gibi ifa edilmesinin sağlanması;
• Tabi olduğumuz mevzuatlar uyarınca müşterimizi tanımamız konusundaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi;
• Bankacılık Kanunu, Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu, Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun gibi bankamızın tabi olduğu mevzuattan doğan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi;
• Şikayet, itiraz, talep, öneri, memnuniyet gibi bildirimlerin sizlere daha iyi hizmet verebilmek için bildirim yönetim sistemimizde kayıt altında tutulması;
• Elektronik veya kâğıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgelerin düzenlenmesi;
• Acente sıfatıyla sizlere sunulabilecek ürün ve hizmetlerden fayda sağlanmasına olanak tanınması;
• İş faaliyetlerinin ve operasyonel süreçlerin planlanması ve icrası;
• Müşteri ilişkilerinin yürütülmesi ve icrası;
• Sizlere ait verilerin doğru ve güncel tutulmasının sağlanması;
• Sosyal medya üzerinden yapılan talep ve şikayetlerinizin değerlendirilmesi ve çözüm önerilmesi;
• Size özel satış ve pazarlama faaliyetlerinin planlanması ve gerçekleştirilmesi;
• Bankamızın iştirakleriyle yürüttüğü işlerin icrası ve ilişkilerin yönetimi;
• Kurumsal sürdürülebilirlik, kurumsal yönetim, stratejik planlama ve bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması ve icrası;
• Güvenlik sebebiyle ve kanundan kaynaklanan yükümlülüklerimiz kapsamında bankamıza ait ATM ve şubelerde kamera görüntülerinin kaydedilmesi;

Potansiyel müşterilerimiz* olarak kişisel verilerinizi;
• Potansiyel konumda müşteri bilgileri tanımlama / güncelleme / gözlem / sorgulama işlemlerinin yürütülmesi;
• Ürün ve hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yönetilmesi;
• Ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlaması için pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve icrası;
• İş faaliyetlerinin ve operasyonel süreçlerin planlanması ve icrası;
• Hacim arttırmaya yönelik tanıtım ve reklam faaliyetlerinin planlanması ve icrası;
• Elektronik Fon Transfer süreçlerinin yürütülmesi;

*Bankanın herhangi bir ürün veya hizmetinden faydalanmak isteyen veya banka tarafından ürün veya hizmet sunulmak istenen kişiler, kuruluşlar veya bunlarla ilişkili kişilerdir.

Kurumsal İnternet Bankacılığı kullanan firma gerçek kişi yetkili kullanıcısı olarak kişisel verilerinizi;
• İnternet şube üzerinden işlem yapabilmesi için kullanıcı tanımlama işlemi sürecinin yönetilmesi;

Şirket yöneticileri ve ortakları olarak kişisel verilerinizi;
• Kullanıcı tanımlama/yetkilendirme sürecinin yönetilmesi;
• Tekil Kredi Teklifi girişi sürecinin değerlendirilmesi;
• Şirket ortaklarının segment değişikliklerinin değerlendirilmesi;
• Şirket ortaklarının mevduat fiyatlandırmalarının yönetilmesi;
• Kredi taleplerinin yönetilmesi;

Teminat veren üçüncü kişi konumundayken kişisel verilerinizi;
• Teminat giriş ve çıkış işlemlerinin yönetilmesi;
• Kredi süreçlerinin planlanması ve icrası;
• Raporlama süreçlerinin yürütülmesi;
• Banka içi iş akışlarını belirleyen sözleşme ve diğer hukuki belgeler için mütalaa sürecinin yönetilmesi;
• Bankanın taraf olduğu teminat sözleşmelerinin değerlendirilmesi;
• İhbarname ve ihtarname gönderimi sürecinin yönetilmesi;
• Bankamızın taraf olduğu hukuki süreçlerin yürütülmesi;
• İpotek alım uygunluğu sürecinin yönetilmesi;
• Tekil Kredi Teklif Girişi sürecinin yönetilmesi;
• Kredi tekliflerinin değerlendirilmesi ve tahsis yapılması sürecinin yönetilmesi;
• İzleme ve takip/yapılandırma süreci değerlendirmelerinin yapılması;
• Krediler ile ilgili denetim ve teftiş raorlarının oluşturulması;
• Riskli müşterilerin oluşturulması sürecinin yönetilmesi;
• MOBİS sisteminin altyapı çalışmalarının yönetilmesi, güncellenmesinin sağlanması ve gerekli analiz çalışmalarının yapılması sürecinin yönetilmesi;
• Ticari kredi başvurularının değerlendirilmesi;
• Esnek Ödeme Planı başvurularının değerlendirilmesi;
amaçlar kapsamında en iyi şekilde hizmet sunabilmesini teminen işlenmektedir.

Aynı Risk Grubu’nda Yer Alanlara İlişkin kişisel verileriniz;
Sizin, eşinizin, çocuklarınızın ve bu sayılanların, yönetim kurulu üyesi veya genel müdür oldukları veya bunların ya da bir tüzel kişinin birlikte veya tek başlarına, doğrudan ya da dolaylı olarak kontrol ettikleri ya da sınırsız sorumlulukla katıldıkları ortaklıklar ile bir bankanın nitelikli pay sahipleri, yönetim kurulu üyeleri ve genel müdürü, bunların birlikte veya tek başına, doğrudan veya dolaylı olarak kontrol ettikleri ya da sınırsız sorumlulukla ortak oldukları veya yönetim kurulu üyesi ya da genel müdürü oldukları ortaklıklar ve birinin ödeme güçlüğüne düşmesinin diğer bir veya birkaçının ödeme güçlüğüne düşmesi sonucunu doğuracak boyutta kefalet, garanti veya benzeri ilişkiler bulunan gerçek ve tüzel kişiler bir risk grubu oluşturmaktadır. Bunların yanı sıra, risk grubu kapsamına girecek diğer gerçek ve tüzel kişiler T.C. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nca belirlenir.
Müşterimiz olmasanız dahi, bankacılık mevzuatına göre bir risk grubuna kullandırılacak kredi sınırlarının tespiti için dahil olacağınız risk grubunun belirlenebilmesi, izlenebilmesi, raporlanabilmesi, kontrol edilmesi amacıyla Bankamızca kişisel verileriniz işlenebilmektedir.

Şubemizden müşterimiz olmadığınız durumda işlem yapmak istediğinizde kişisel verileriniz;
• Bankamızın tabi olduğu mevzuatlar uyarınca, müşterimizi tanımamız konusundaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi;
• Bankacılık Kanunu, Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu, Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun gibi Bankamızın tabi olduğu mevzuattan doğan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi;
• Elektronik Fon Transfer süreçlerinin yürütülmesi, aracılık / acentelik sıfatıyla faaliyet yürütülen şirketlere, bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet alınan üçüncü taraflara, kurum, kuruluş, yurtiçi / yurtdışı bankalar, fonlar, işbirliği yapılan kuruluşlara hukuki zorunluluklar nedeniyle; ancak yasal sınırlamalar çerçevesinde kişisel verileriniz aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerin Toplanması ve Hukuki Sebebi
Şekerbank olarak Kişisel Verileriniz, her türlü sözlü, yazılı yada elektronik ortamda, Genel Müdürlük, Şubelerimiz, iş ortaklığı kurulan firmalar, internet sitesi, internet şubesi, mobil veya dijital uygulamalar, ATM’ler, Çağrı Merkezi, sosyal medya, aracılık/acentelik sıfatı ile faaliyetlerini yürüttüğümüz şirketler, anlaşmalı bayiler, müşteri görüşmeleri, SMS, Bankamız ve diğer web sitelerine yapılan yazılı/dijital başvurular, doğrudan satış ekipleri, çağrı merkezi hizmeti alınanlar da dahil olmak üzere destek hizmeti kuruluşları gibi Bankamız veya Bankamızı temsil yetkisi bulunan kuruluş ve kişilerin sizlerle iletişime geçtiği kanallar, online satış siteleri gibi üye işyerleri ve POS’larından, Bankalararası Kart Merkezi vb. kanallar ile ilgili mevzuatın ve yapılan anlaşmaların izin verdiği ölçüde ve çizdiği sınırlar dahilinde, kimlik paylaşım sistemleri, adres paylaşım sistemleri, Kredi Kayıt Bürosu ve diğer istihbarat toplama kanallarından da veri toplayabiliriz.

Kişisel verilerinizi KVKK’nın 5’inci ve 6’ncı maddelerinde yer alan “açık rızanızın bulunması, kanunlarda açıkça öngörülme, sözleşmenin kurulması ve ifası, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi, bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması için zorunlu olması, meşru menfaat” hukuki sebepleriyle işbu aydınlatma metninde belirtilen amaçlarla işleyebiliriz.

İşlenme amaçlarının hukuki sebepleri ise; Bankacılık Kanunu, Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun, Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun başta olmak üzere bankamızın tabi olduğu mevzuattan doğan yükümlülüklerimiz kapsamında her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; sözleşmesel yükümlülükleri yerine getirmek, müşterinin tanınmasına ilişkin ulusal ve uluslararası alandaki ilke ve esaslara uyum sağlamak, mevzuat ve resmi otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen ürün ve hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmek olarak sayabiliriz. Kanuni yükümlülüğümüzü ve sözleşmenin gereğini yerine getirmek için toplanan veriler Kanun’da öngörüldüğü üzere istisnaya tabi olacaktır.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması
Yukarıda belirtilen amaçlarla, mevzuatın izin verdiği ve iş süreçlerimizin gerektirdiği ölçüde kişisel verileriniz kamu tüzel kişileri, iştiraklerimiz, iş ortaklarımız, bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız üçüncü kişiler ile yurt içinde veya yurtdışında paylaşılabilmektedir. Bunun yanında, kişisel veriler mevzuat gereği, hukuki yükümlülük sebebiyle kamu kurumları ve diğer kuruluşlarla paylaşılabilecek, yasal raporlamalara konu olabilecektir. Bu kapsamda, resmi mercilerden bir talep gelmesi halinde kişisel verilerinizin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Mali Suçları Araştırma Kurulu, Maliye Bakanlığı, Kredi Kayıt Bürosu, TC. Merkez Bankası vb. resmi idari merciler ile paylaşımı KVKK’da öngörüldüğü üzere istisnaya tabi olacaktır

Kişisel Verileriniz Saklanması
Kişisel verileriniz, işlenme amaçlarının gerektirdiği süreler boyunca saklanabilmektedir. Başka bir gerekçe veya hukuki sebep olmaması, herhangi bir mevzuatta öngörülen yasal saklama süresi bulunmaması, uluslararası yasa veya düzenlemenin bulunmaması ve sözleşmelerden kaynaklı zorunlulukların ortadan kalkması halinde işlenme amaçları ortadan kalkan kişisel verileriniz silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişinin Hakları
Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak aşağıdaki hakları, Şekerbank’a yapacağınız bir talep ile kullanabilirsiniz. Bu kapsamda iletilen talepler Şekerbank tarafından en geç otuz gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, başvurunuza ilişkin tarafımızca verilecek yazılı cevabın 10 sayfayı geçmesi ve/veya CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesini gerektirmesi halinde “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” hükümleri dahilinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücrete tabi olacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahibi olarak;
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
• Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
• Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarınız bulunmaktadır.

KVKK kapsamında kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı kimliğinizi tevsik edici belgeler ve talebinizi içeren dilekçeniz ile Şubelerimize veya Emniyet Evleri Mah. Eski Büyükdere Cad. No:1/1A 34415 Kağıthane/İstanbul adresine bizzat elden iletebilir, yahut noter kanalıyla ulaştırabilir veya sekerbank.haberlesme@sekerbank.hs03.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz. Başvurunuzda yer alan talepler, talebin niteliğine göre en geç 30 gün içerisinde ücretsiz olarak sonlandırılacaktır.

Bu kapsamda konuyla ilgili yapılacak olan yazılı başvurular tarafımızdan yapılacak olan kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, ilgililere yasal süreler içerisinde geri dönüşte bulunulacaktır.

Kurum : Şekerbank T.A.Ş.
Ticaret Odası : İstanbul
Ticaret Sicil Numarası : 536973/ 0
Genel Müdürlük Adresi : Emniyet Evleri Mh. Eski Büyükdere Cd. No: 1/1A, 34415 Kağıthane/İstanbul
Telefon : 0850 222 78 78