Aydınlatma Metni

Kişisel verilerin işlenmesinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca Emniyet Evleri Mh. Eski Büyükdere Cd. No: 1/1A, 34415 Kâğıthane/İstanbul adresine mukim, ticari sicil gazetesine 536973 sicil numarası ile kayıtlı Şekerbank Türk Anonim Şirketi  (“Şekerbank”) olarak veri sorumlusu sıfatıyla Kanun’un “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi uyarınca sizleri bilgilendirmek isteriz.

Şekerbank müşterileri ve/veya müşteri temsilcilerinden aldığı kişisel bilgilerin gizliliğini ve güvenliğini sağlamak için azami seviyede özen göstermektedir.

İşbu aydınlatma metni KVKK kapsamında işlenen kişisel verilerin toplanma yöntemleri, kişisel veri işlemenin hukuki sebepleri ve amaçları, kişisel verilerin aktarıldığı kişi/kurumlar ve aktarım amaçları, KVKK’da yer verilen kişisel verilere ilişkin verisi işlenen gerçek kişilerin haklarına yönelik olarak bilgilendirme yapmak amacıyla hazırlanmıştır.

Başvuru ekranımızda belirttiğiniz bilgiler talep toplama amacıyla alınmakta olup, bu bilgiler yalnızca size en yakın şubemizin veya Çağrı Merkezinin iletişim kurması için kullanılacaktır. Ürün başvurunuz sizinle yapılacak görüşme sonucunda talebinizin teyidi ve gerekli olan bilgilerin tarafımıza ulaşması sonrasında işleme alınacaktır.  

İşlenen Veriler ve Toplama Yöntemi:

Başvuru formunda belirttiğiniz Kimlik, İletişim ve Müşteri İşlem kategorilerideki kişisel verileriniz, doğrudan veri toplama yöntemi ile internet üzerinden, mobil veya dijital uygulamalar ile toplanacaktır. Bu bilgiler; formda belirttiğiniz T.C. kimlik numaranız, iletişim için paylaştığınız telefon numaranız, e-posta adresiniz, talep ettiğiniz ürün türü ve tutar bilgisi, yıllık/aylık gelir bilginiz ile sınırlı olup, otomatik ve doğrudan veri toplama yöntemi ile internet üzerinden, mobil veya dijital uygulamalar ile toplanacaktır.

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı ve Hukuki Sebebi

Şekerbank, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde KVKK’nın 5.maddesinde sayılan aşağıda belirtilen amaç ve hukuki sebeplerine dayanarak işlenmektedir.

Veri Kategorileri

İşleme Amaçlarımız

Hukuki Sebepler

Kimlik,

İletişim

Müşteri İşlem

Ürün veya hizmetlerin başvuru süreçlerinin oluşturulması, 

5411 sayılı Bankacılık Kanunu başta olmak üzere, tabi olduğumuz mevzuatlar gereği yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

Talebiniz ile ilgili sizinle iletişim kurmak amaçlarıyla işlenecektir.

Sözleşmenin kurulması veya ifası için zorunlu olması

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

 

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Yukarıda belirtilen hukuki sebep ve amaçlara dayanılarak başvuru formunda belirttiğiniz talebinize bağlı olarak, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu başta olmak üzere diğer Kanun ve mevzuat hükümlerinin zorunlu kıldığı veya izin verdiği ölçüde, kamu tüzel kişi ve otoritelere aktarabilecek, yasal raporlamalara konu olabilecektir.

 

Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişinin Hakları

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak aşağıdaki hakları, Şekerbank’a yapacağınız bir talep ile kullanabilirsiniz. Bu kapsamda iletilen talepler Şekerbank tarafından en geç otuz gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, başvurunuza ilişkin tarafımızca verilecek yazılı cevabın 10 sayfayı geçmesi ve/veya CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesini gerektirmesi halinde “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” hükümleri dahilinde  Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücrete tabi olacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahibi olarak;

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi talebi üzerine yapılan işlemlerin  kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarınız bulunmaktadır. KVKK kapsamında kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı kimliğinizi tevsik edici belgeler ve talebinizi içeren dilekçeniz ile Şubelerimize veya Emniyet Evleri Mah. Eski Büyükdere Cad. No:1/1A 34415 Kağıthane/İstanbul adresine bizzat elden iletebilir yahut noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz.

Bu kapsamda konuyla ilgili yapılacak olan yazılı başvurular tarafımızdan yapılacak olan kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, ilgililere yasal süreler içerisinde cevap verilecektir.