Mühendislik Sigortaları

Şekerbank Mühendislik Sigortaları ile iş yeriniz ve demirbaş ekipmanlarınız teminat altında!

İnşaat Tüm Riskler ile inşaat işlerinde karşılaşabileceğiniz tüm risklere karşı güvence altındasınız!

İnşaat Tüm Riskler Sigortası yol, köprü, baraj, hastane, konut, iş yeri inşaatlarında bir müteahhidin karşılaşabileceği ani riskler karşısında gerçekleşen hasar ve kayıpları teminat altına alır. Söz konusu sigorta ürünü, ani ve beklenmedik olaylar neticesinde ortaya çıkacak kayıp ve hasarları temin eder. Poliçenin teminat süresi inşaat malzemelerinin şantiyeye girdiği anda başlar, inşa edilmek istenen yapının işverene teslimi ile sona erer.

Poliçenin ek teminatları ise aşağıdaki gibidir:

 • Enkaz kaldırma
 • İnşaat ekipmanları
 • Şantiye tesisleri
 • İş makineleri
 • Üçüncü kişi ekonomik sorumluluk
 • Grev ve lokavt
 • Hasar sonucu seri nakliye
 • Fazla çalışma ücretleri
 • Uçak dışındaki seri araçlarla yapılan nakliye masrafları
 • Bakım devresi
 • Terör

İnşaat Tüm Riskler Sigortası genel şartları nedir?

İnşaat Tüm Riskler Sigortası’nın genel şartları Türkiye Sigortalar Birliği tarafından belirlenir.


Montaj sırasında karşılaşabileceğiniz riskleri teminat altına alan Montaj Tüm Riskler Sigortası ile tanışın!

Montaj Tüm Riskler Sigortası, inşaatı tamamlanmış fabrika ve sanayi merkezlerine ait mekanik, elektrikli parça ve tesislerin monte edilmesi sırasında ortaya çıkabilecek risklerden kaynaklı kayıp ve hasarları güvence altına alan sigorta ürünüdür.

İlgili sigortaya ek prim ile aşağıdaki riskler dahil edilebilir:

 • Seri vasıtalar
 • Grev ve lokavt
 • Terör tecrübe devresi (4 hafta üzeri)
 • Kargaşalık
 • Montaj makineleri
 • Halk hareketleri
 • Üçüncü şahıs mali sorumluluk
 • Şantiye tesisleri
 • Fazla mesai
 • Enkaz kaldırma

 Elektronik Cihaz Tüm Riskler Sigortası ile iş yerinizdeki elektronik cihazları koruma altına alın!

Elektronik Cihaz Tüm Riskler Sigortası, iş yerinizdeki tüm elektronik cihazları poliçede belirtilen bedel oranında koruma altına alan Şekerbank sigorta ürünüdür. Söz konusu sigorta çalışanlarınızın ya da üçüncü kişilerin ihmalinden kaynaklanan zararları ve sabotajları karşılar.

Elektronik Cihaz Tüm Riskler Sigortası ayrıca hırsızlık ve hırsızlığa teşebbüsü, elektrik enerjisinin olumsuz etkilerini (kısa devre, yüksek voltaj, endüksiyon), yangın, yıldırım ve her türlü patlamanın neden olduğu yıkama, söndürme ve kurtarma faaliyetlerini, dumanı, isi, kavrulmayı, kararmayı, deprem hariç doğal afetleri (sel, fırtına, toprak kayması vb.), su ve rutubetten kaynaklanan doğal korozyonları da kapsar. Tüm bunlara ek olarak hatalı dizayn ve eksik malzemeden kaynaklanan zararlar da Elektronik Cihaz Tüm Riskler Sigortası ile teminat altına alınır.

Öte yandan ek prim ile Elektronik Cihaz Tüm Riskler Sigortası kapsamına dahil edilebilecek riskler şu şekildedir:

 • Teminat kapsamında değerlendirilen nedenlerden kaynaklı hasarların gerektirmiş olduğu seri vasıtalar aracılığıyla yapılan nakliye masrafları (nakliyenin en erken şekilde yapılmasını sağlayacak mutad taşıt aracılığıyla yapılan nakliye masrafları hariç)
 • Taşınabilir ve seyyar elektroniklerin poliçede yazılı sigortalı mahal dışında kullanımları ve sevkiyatı sırasında oluşan hasar ve ziyalar
 • Sigortalanan cihazların deprem sırasında gördüğü hasarlar
 • Tüplerde ve valflerde oluşacak hasarlar
 • Grev, lokavt, kargaşalık ve halk hareketlerine ek olarak bu hareketlerin sonucunda ortaya çıkan askeri hareketlerden kaynaklanan hasarlar
 • Fazla mesai ve tatil günleri ücret ve zamlar
 • BT sistemlerinde (depolarında) kayıt edilen bilgiler ve manyetik disk, bank, kart ve düz metin formları ve benzeri harici bilgi ortamının hasarı sonucu oluşan zararlar
 • 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bundan kaynaklı oluşan sabotaj, bu eylemlerin önüne geçmek ya da etkilerini hafifletmek için yetkililerce edilen müdahaleler sonucu oluşan zararlar (3’üncü maddenin (m) bendinde belirtilen zararlar hariç)
 • Teminat altındaki sebeplerden ötürü hasar gören cihazın yerine ikame edilen cihazdan kaynaklanan artan iş ve çalışma masrafları

Makine Kırılması Sigortası ile iş yerinizdeki makineler teminat altında!

Geniş kapsamlı Makine Kırılması Sigortası, iş yerinize ait makinelerin karşılaşabileceği her türlü hasar ve hasardan doğan maddi kaybı teminat altına alır.

Makine Kırılması Sigortası aşağıdaki durumlardan doğacak riskleri kapsar:

 • İşletme kazaları Makinenin modeli, imalatı, montajı ya da işçiliğinden kaynaklanan kusurlar
 • Tıkanma ve yabancı madde girişi,
 • Yağlama kusurları
 • Elektrik enerjisi tesiri sonucu oluşan kısa devre, voltaj yükselmesi, şerare ve izolasyon hatası ile atmosferik elektrikiyetin doğrudan olmayan etkileri
 • Santrifüj kuvvetinin sebep olduğu parçalanmalar
 • Buhar kazanı ya da kaplarındaki su eksikliği
 • Su çekiçlemesi, ani aşırı ısınma ve soğuma
 • Alçak basınç kaynaklı deformasyonlar (kapalı kaplarda)
 • Fırtına, kasırga ve don
 • Çözülen buzların yürümesi
 • Çalışanlarınızın ya da üçüncü şahısların dikkatsizliği, ihmalkarlığı veya sabotajı

İlgili sigortaya ek prim ile dahil edilebilen teminatlar ise şu şekildedir:

 • Fiziki patlamaların neden olduğu hasarlar (basınçlı kaplardaki gaz veya sıvının genleşmesi)
 • Makine veya tesisin temel prensiplerinde meydana gelen teminat kapsamındaki hasarlar
 • Fazla mesai ve tatil günleri ücretleri
 • Uçak dışındaki araçlarla yapılan nakliyeden kaynaklı giderler (teminat kapsamında oluşan ziya ve hasarlar için)
 • Terör olayları bu olaylardan kaynaklı sabotaj neticesinde ve bu olayları önlemek amacıyla yetkililer tarafından yapılan müdahaleler sonucu meydana gelen zararlar (3’üncü maddenin (I) bendinde belirtilen zararlar hariçtir.)
 • Grev, halk ayaklanmaları, lokavt ve kargaşalık ve bunların sonucunda ortaya çıkan askeri ve inzibati hareketlerin neden olduğu tüm ziya ve hasarlar

Makine Kırılması Sigortası nedir?

Şekerbank Makine Kırılması Sigortası, iş yerinizdeki makinelerin çeşitli sebeplerle uğradıkları kazalardan kaynaklanan zararı teminat altına alan bir sigorta ürünüdür.

Makine Kırılması Sigortası genel şartları nedir?

İlgili sigortanın temel genel şartı, iş yerinizdeki demirbaş makinelerin poliçe kapsamına işlenmesidir.

Makine Kırılması Sigortası neleri kapsar?

Makine Kırılması Sigortası işletme kazalarını, kusurlu işçiliği, elektrik enerjisi kaynaklı olumsuz etkileri, makinelere yabancı madde girişlerini, santrifüj kuvvetinin neden olduğu patlamaları, su eksikliğini, aşırı ısınma ve soğumayı, alçak basıncın sebep olduğu deformasyonları, fırtına, kasırga ve don benzeri doğal afetleri, çalışanlarınızın hatalarını ve sabotajı kapsar.

Doğal Gaz Paket Sigortası tesisatınızı ve cihazlarınızı teminat altına alır!

Doğal Gaz Paket Sigortası, üç farklı teminat türü altında doğal gaz tesisatınızı ve cihazlarınızı koruma altına alır, poliçe bedeli tutarında teminat sunar.

 • Montaj Tüm Riskler Teminatı:  İlgili sigortanın alt teminat türlerinden biri olan Montaj Tüm Riskler Teminatı, iç tesisatın montajı sırasında sigorta ettiren firmanın ihmal, hata ve dikkatsizliğinden kaynaklanan tüm hasarları sözleşme bedeli oranında karşılar.
 • Taahhüdün Yerine Getirilmemesi Teminatı:  Sigorta yaptıran firmanın sözleşme süresi içinde söz konusu tesisat ile ilgili taahhütlerini yerine getirememesinden kaynaklı zararları poliçe bedeli oranında teminat altına alır. Mücbir sebeplerden kaynaklanan aksaklıklar kapsam dışıdır.
 • Makine Kırılması Teminatı:  Poliçede belirtilen iç tesisatta, tesisat devreye alındıktan sonraki 12 aylık süre zarfında, meydana gelebilecek hasarlar bu teminat ile güvence altına alınır.

Doğal Gaz Sigortası nedir?

Doğal Gaz Sigortası, doğal gaz tesisatınızı ve doğal gaz kullanımına yönelik cihazları teminat altına alan bir sigorta türüdür.

*Doğal gaz kullanımında tercih edilen cihazlar (kombi, kazan, şofben, soba vb.) poliçe kapsamındadır.

Tesis, teçhizat, makine ve bilgi işlem sistemleriniz Leasing Sigortası ile güvence altında!

Leasing Sigortası, sigortalıya ait makine, tesis, elektronik makine, teçhizat ve bilgi işlem sistemlerinin deneme devresinin ardından çalışır vaziyette iken aniden meydana gelebilecek maddi zarar ve hasarlardan doğan tamirat ve ikame masraflarının karşılandığı sigorta türüdür. Söz konusu sigorta poliçe aşamasında iletilen ve poliçenin ayrılmaz bir parçası konumundaki eşyaları kapsar. Bahsi geçen demirbaşların envanter listesinde sayı, imalat yılı, nitelik ve değerleri yazılı olacak şekilde bulunması gerekir. Poliçe ayrıca temizlik, revizyon, değiştirme esnasında oluşan sorunları karşıladığı gibi, eşyaların sabit hâlde iken görebileceği zararları da karşılar.

Leasing Sigortası ürününün detaylı teminat kapsamı aşağıdaki gibidir:

 • Makine kırılması teminatları
 • Elektronik cihaz sigortası teminatları
 • Yangın Duman Kar ağırlığı
 • Halk hareketleri
 • Hırsızlık
 • Deprem
 • Dahili su
 • Grev, lokavt ve kargaşalık
 • Yer değiştirilebilen makineler geniş kasko teminatı
 • Fiziki infilak
 • Hava taşıtları çarpması
 • Seyyar taşınabilir cihazlar
 • Kötü niyetli kitlesel hareketler
 • Terör