İnternet Şubesi

Birikimleriniz Şekerbank güvencesiyle değer kazanır!


Tahvil İhracı Hakkında Merak Ettikleriniz

Özel sektör tahvilleri bankalar veya diğer anonim şirketler tarafından çıkarılan borçlanma senetleridir. Tahviller en az bir yıl vadeli, iskontolu veya kuponlu olarak ihraç edilmektedir. İskontolu tahvillerde ihracatçı tarafından yatırımcıya vade sonunda tahvilin nominal tutarı ödenir. Kuponlu tahvillerde yatırımcıya belli periyodlarla (3 ay, 6 ay veya 1 yıl) kupon getirisi sağlanır ve anapara ödemesi vade sonunda yapılır.

Tahvillerin fiyatına baz teşkil edecek “Gösterge Faiz” oranı, T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilmiş iskontolu gösterge devlet tahvilleri (DİBS-Devlet İç Borçlanma Senetleri) baz alınarak hesaplanır. Yatırımcılar için en risksiz sabit getirili menkul kıymetler T.C. Hazine Müsteşarlığı’nın ihraç ettiği DİBS’lerdir. Şirketler ihraç ettikleri tahviller için yatırımcılara DİBS’lerin faiz oranının üzerinde bir “ek getiri oranı” sunmaktadır. Her şirket kurumsal profiline uygun olarak, gösterge DİBS faiz oranının üzerinde belirli bir ek getiri oranını yatırımcılara ödeyeceğini taahhüt eder ve belirlediği ek getiri oranını halka arz öncesinde yayınladığı sirkülerde ilan eder.

Şekerbank, 60 yıldır Türk Bankacılık Sektörü’nün temel aktörlerinden biri olarak söz konusu tahvil ihracını, makul ve sürdürülebilir büyüme grafiğinin altında bulunan, özellikle küçük ölçekli işletmelerin ve KOBİ’lerin kredilendirilmesindeki uzmanlığı, Türkiye genelindeki yaygınlığı, çevre ve enerji yatırımlarına olan desteği, kendi iç finansal gücü başlıklarına dayanarak gerçekleştirmektedir.

DİBS’lere kıyasla › Şekerbank tahvili; hazine bonosu ve devlet tahvili faiz getirisine kıyasla daha yüksek getiri sağlayacaktır. 
Mevduata kıyasla › Şekerbank tahvili; mevduat faiz getirisine kıyasla daha yüksek getiri sağlayabilecektir. Mevduatta faiz getirisi üzerinden %15 oranında stopaj kesintisi uygulaması var iken, özel sektör tahvillerinde gerçek kişi yatırımcılarda bu oran %10, anonim şirketi, limited şirket ve komandit şirketlerde ise %0’dır.

İskontolu ihraç edilecek tahvillerin anapara ve faizi vade sonunda yatırımcıya menkul kıymetin nominal tutarı olarak ödenecektir. Yatırımcının iskontolu tahvil satın alırken ödediği tutar ile vadesinde alacağı nominal tutar arasındaki fark yatırımcıya ödenen faiz olacaktır. Bir başka deyişle iskontolu tahvil için faiz ödemesi, bir defada ve vade sonunda anapara ile birlikte yapılacaktır. 
Kuponlu ihraç edilecek tahvillerin faizleri kupon ödeme dönemlerinde, anapara ödemesi ise son kupon ödemesi ile birlikte kıymetin vadesinde yapılacaktır.

Özel sektör tahvillerinde yatırımcı açısından gelir vergisi stopajı söz konusudur ve bu oranlar DİBS’ler için uygulanan oranlarla aynıdır. Buna göre;
• Dar ve tam mükellef gerçek kişiler ile vakıflar, dernekler ve benzeri tüzel kişilerin tahvil alım satımından ve faizlerinden oluşan gelirleri %10 gelir vergisi stopajına tabidir. Gerçek kişi yatırımcılar için %10 oranındaki stopaj nihai vergidir ve yıllık gelir vergisi beyannamesine dahil edilmez.
• Anonim, limited ve komandit şirketler, SPK’ya tabi yatırım fonları ve yatırım ortaklıkları; bunlara benzeyen yabancı fonlar ve ortaklıklar ve benzeri olduğu Maliye Bakanlığınca belirlenenler için tahvil alım satımından ve faizlerinden oluşan gelirler %0 oranında gelir vergisi stopajına tabidir. Bunların dışında kalanlar %10 oranında stopaja tabi olup, ödenen stopaj hesaplanan kurumlar vergisinden mahsup edilir.
Ayrıca, BSMV mükellefi kurumların tahvil alım satım gelirleri üzerinden %1, faiz gelirleri üzerinden ise %5 BSMV hesaplayıp ödemesi gerekmektedir.

Firmalarda %0 stopaj vergi avantajı vardır. Bu tahvillerin getirisi firmaların gelir beyanında kurumlar vergisine tabi midir?

Firmalarda; Tahvilin getirisinde kaynağından stopaj kesintisi yapılmamakta olup, stopaj oranı %0’dır. Tahvilden elde edilecek faiz geliri de %20 kurumlar vergisine tabidir. Firmanın mevduatta değerlendirdiği nakdine %15 stopaj kesintisi kaynağında uygulanmaktadır. Bu stopaj miktarı, firmanın kar etmesi durumunda, kurumlar vergisi beyanında muaf edilerek %5 kurumlar vergisi ödemesi yapılmaktadır.

 
Firmalarda; Tahvilin getirisinde kaynağından stopaj kesintisi yapılmamakta olup, stopaj oranı %0’dır. Tahvilden elde edilecek faiz geliri de %20 kurumlar vergisine tabidir. Firmanın mevduatta değerlendirdiği nakdine %15 stopaj kesintisi kaynağında uygulanmaktadır. Bu stopaj miktarı, firmanın kar etmesi durumunda, kurumlar vergisi beyanında muaf edilerek %5 kurumlar vergisi ödemesi yapılmaktadır.

Şekerbank tahvili halka arzı, sadece yurtiçi yatırımcılara yapılacak olup, yurtiçi bireysel ve kurumsal yatırımcı statüsü aşağıda belirtilmiştir: 
Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar: Yurtdışında işçi, serbest meslek ve müstakil iş sahipleri dahil Türkiye’de ikametgah sahibi gerçek ve tüzel kişiler ile yerleşmek niyetiyle bir takvim yılı içinde Türkiye’de devamlı olarak 180 günden fazla oturanlar da dahil olmak üzere, aşağıda tanımlanan Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar dışında kalan tüm gerçek ve tüzel kişilerdir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Vatandaşları da bu tanıma gireceklerdir. 
Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar: Yatırım fonları, özel emeklilik fonları, menkul kıymetler yatırım ortaklıkları, risk sermayesi yatırım ortaklıkları, gayrimenkul yatırım ortaklıkları, aracı kurumlar, bankalar, sigorta şirketleri, portföy yönetim şirketleri, ipotek finansmanı kuruluşları, emekli ve yardım sandıkları, vakıflar, 17/7/1964 tarihli ve 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun Geçici 20. Maddesi uyarınca kurulmuş olan sandıklar, kamuya yararlı derneklerdir.

Yatırımcıların tahvil ihracı kapsamında satın aldıkları bonolar Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna tabi olmayıp, özel sektör tahvillerinde tutar olarak herhangi bir devlet garantisi bulunmamaktadır. Müşteri ile Şekerbank arasındaki kişisel güvene dayalı bir yatırım ürünüdür.

Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde talimatla kıymet devri mümkündür.


 

Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar tahvillerin talep ettikleri parasal tutarını nakden veya hesaben, kıymet blokesi veya döviz blokesi yöntemiyle yapacaklardır. Talep ettikleri tahvil tutarını gün içinde saat 13:30’a kadar nakden yatıran Yurt İçi Bireysel Yatırımcıların yatırdıkları tutarlar, tahvillerin hesaplarına virman edileceği tarihe kadar likit fon, repo veya mevduatta değerlendirilecektir. 
Kıymet blokesi yöntemiyle ödeme yapmayı tercih eden yatırımcılar yatırım hesaplarında mevcut olan Devlet İç Borçlanma Senetleri ("DİBS") ve likit fonları teminat göstermek suretiyle tahvil talep edebileceklerdir. 
Döviz blokesi yöntemini tercih eden yatırımcılar hesaplarında mevcut olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nca alım-satım konusu yapılan konvertible dövizleri teminat göstermek suretiyle tahvil talep edebileceklerdir. 
Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar, tahvillerin talep ettikleri parasal tutarını nakden veya hesaben yatıracaklardır. Ancak yurt içi kurumsal yatırımcılar, ödenmeme riskinin aracı kuruluşlarca üstlenilmesi kaydıyla, sermaye piyasası aracı bedellerini talep toplama süresinin bitimini takiben ödeyebilirler. Talep ettikleri tahvillerin parasal tutarını talep toplama süresi içerisinde yatırmak isteyen Yurt İçi Kurumsal Yatırımcıların, gün içinde saat 13:30’a kadar nakden yatırmış oldukları tutarlar, tahvillerin hesaplarına virman edileceği tarihe kadar likit fon, repo veya mevduatta değerlendirilecektir.

Bireysel yatırımcılardan gelen taleplerin, Şekerbank tarafından arz edilen tutarı geçmesi halinde arzın talebi karşılama oranı bulunarak, bireysel yatırımcılar arasında oransal dağıtım uygulanacaktır.

Yatırımcılar minimum 1.000-TL tutarında tahvil talebinde bulunabileceklerdir. Talep edebilecekleri tutarda üst limit ise bulunmamaktadır.

 KKTC'de ikamet eden T.C vatandaşları tahvil talebinde bulunabilmektedirler. Diğer müşteriler ile aynı şekilde başvuru şartlarına haizdirler.

Yurt dışında yaşayan müşterilerin Şeker Yatırım çerçeve sözleşmesini bulundukları yerdeki Türk konsolosluğunda imzalaması gerekmektedir. Konsolosluk tarafından imzaların nezdinde atıldığına dair ayrıca yazılı bir belge alınması gerekmektedir. Diğer tüm evraklar kimlik fotokopisi, yerleşim yeri belgesi, vb. yurt içinde açılacak yatırım hesapları ile aynıdır.

Talep formu ve kimlik talep edilecektir. Halka arza talepte bulunacak yurtiçi bireysel tahsis grubundaki müşterilerin mutlaka Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş nezdinde ve ‘Tüm İşlemler’ statüsünde açılmış olan bir yatırım hesabı bulunması gerekmektedir.

Tahviller Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde yatırımcıya ait bir saklama hesabı altında saklanmaktadır.


Şekerbank, tahvillerini halka arz şeklinde satacak olup, yatırımcılar almak istedikleri tahviller için aşağıdaki başvuru yerlerinde talep formu doldurmak suretiyle talepte bulunabileceklerdir:
• Şeker Yatırım aracılığı ile tüm Şekerbank ve Şeker Yatırım Şubeleri’nden

“Şekerbank Tahvil”i için 2 şekilde teminat talebi olabilir: 

Tahvilini satmak istemeyen alıcı, tahvilini teminat göstererek Şekerbank’tan Ticari Kredi talebinde bulunabilir. Böylece hem nakit ihtiyacını karşılar, hem de piyasa oranı üzerinde olan tahvil gelirini alır. Ancak, tüketiciyi koruma kanunun 10. Maddesi gereği Bireysel Kredi taleplerinde kıymetli evrak teminat olarak kabul edilememektedir. 

Diğer taraftan, tahvilin farklı bir kuruma teminat verilmesi kurumun yapacağı anlaşmaya bağlı olarak gerçekleşebilecektir.

Müşterinin vadeden önce kıymeti satıp satmamasıyla ilgili olarak, yatırımcılar piyasadaki arz ve talebe göre bu kıymetleri ikincil piyasada istedikleri gibi satabilirler. İkinci elde, yatırımcı hangi aracı kurumun müşterisi ise o aracı kurum üzerinden satış gerçekleştirebilirler. 

İkinci el satışları aynı Devlet Tahvili ve Hazine Bonolarında olduğu gibi yapılacak olup, Şekerbank şubeleri aracılığıyla Şeker Yatırım tarafından yapılacaktır. Ayrıca İMKB Tahvil Bono Piyasası’nda da alıcı ve satıcı olması durumunda Şeker Yatırım aracılığıyla işlem yapılabilecektir. Dolayısı ile DİBS’lerin alım-satımındaki aynı prosedür Şekerbank tahvilleri için de geçerlidir.


Tahvil, vade sonuna kadar tutulduğunda anapara ve belirlenen ek getiri oranında herhangi bir farklılık olmayacaktır, anapara+gösterge faiz+ek getiri toplamı banka yükümlülüğündedir. Vadeden önce ise DİBS'lerdeki faiz değişmelerinden bu tahvilin dayandığı varlıkların faizleri de değişecek ve bu tahvil fiyatına olumlu ya da olumsuz yansıyabilecektir. Faizlerin düşmesi halinde bu tahvilin fiyatı artacakken, faizlerin artması halinde tahvilin fiyatı düşecektir. Bu nedenle vadeden önce bozmak isteyen müşterilerin bu konulara dikkat etmesi gerekmektedir.

Şeker Yatırım tarafından ilan edilen fiyatlardan ve IMKB Kesin – Alım Pazarı’ndan takip edilebilir.