İnternet Şubesi

KGF Özkaynakları


İktisadi ve ticari faaliyette bulunan KOBİ’ler ile bu vasıfta sayılan esnaf, sanatkarlar, serbest meslek mensupları, kooperatifler (arsa ve konut yapı kooperatifleri hariç), çiftçiler ve KGF’nin Ana Sözleşmesi’nde belirlenen/belirlenecek nitelikleri taşıyan gerçek ve/veya tüzel kişi işletmelere Banka tarafından kullandırılan/kullandırılacak kredilere KGF A.Ş. kendi bünyesinde yapacağı kredi değerliliği tespiti sonrasında kefalet sağlamaktadır.

Kefalet İçin Kullanılan Kaynak
• KGF A.Ş. Özkaynağı

Ürün Vadesi
• Bankamızın sağladığı kredinin vadesi esastır.
• Kefaletten yararlanma süresi KGF’nin kefalet tahsis tarihinden itibaren 1 yıldır.

Kefalet Limiti
• İşletme/risk grubu başına toplam kefalet limiti: 3 milyon TL veya muadili YP ile sınırlıdır.

Azami Kefalet Oranı
• KGF, kullanacağınız kredinin %80’i oranında kefalet sağlayabilmektedir.

Ücret, Komisyon ve Başvuru Koşulları
• İlk yıl için kredi kullandırım sırasında peşin olarak KGF’nin kefalet tutarı üzerinden, müteakip yıllarda ise her yıl kefalet riski üzerinden peşin olarak %2 oranında kefalet komisyonu tahsil edilir. (Taahhüt hizmetlerine yönelik geçici ve kesin teminat mektuplarında bu oran %1’dir)
• Bankamız tarafından yararlanıcıdan her talep için ayrı ayrı 400 TL başvuru ücreti ve 250 TL kefalet tahsis ücreti KGF adına tahsil edilir. 
• Yararlanıcının KOBİ vasfını haiz gerçek veya tüzel kişi işletme olması gerekmektedir (bu vasıfta sayılan esnaf ve sanatkarlar, serbest meslek mensupları, kooperatifler (arsa ve konut yapı kooperatifleri hariç), çiftçiler dahildir).