İnternet Şubesi

Kişisel Verilerin Korunması Kanununa İlişkin Bilgilendirme

19.09.2016
Şekerbank olarak siz değerli müşterilerimizi, güvenliğinize verdiğimiz önem doğrultusunda, kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” hakkında karşılıklı hak ve sorumluluklarımıza ilişkin bilgilendirmek isteriz.


KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNUNA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında Şekerbank T.A.Ş veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda izah edildiği sınırlar içindeki faaliyet kapsamında, fiziki veya elektronik olarak kaydederek saklayabilecek, güncelleyebilecek, sınıflandırılabilecek, işleyebilecek ve mevzuatın izin sınırları içinde 3. kişilere açıklama yapılabilecek veya devredilebilecek, silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemlerini gerçekleştirebilecek ve mevzuatın izin verdiği diğer şekillerde kişisel verilerinizi işleyebilecektir.

İlgili kişilerin KVKK kapsamındaki hakları

Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) aktarılan kişileri bilme, d) eksik veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK m. 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde silinme ve yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri kapsamında yapılan işlemleri öğrenme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Kişisel verilerin işlenme amaç ve hukuki sebepleri

Bankacılık Kanunu, diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; adli veya idari soruşturma ve kovuşturma makamları tarafından talep edildiğinde sunulmak ve daha iyi hizmet vermek amaçlarıyla ses ve görüntü verilerini işlemek; elektronik (SWIFT, internet/mobil bankacılık vs.) veya fiziki ortamda işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen/diğer bankamız ürün/hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin açıklanabileceği kişi ve kuruluşlar

Mevzuat çerçevesinde izin verilen kişi veya kuruluşlar ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu m. 73, f. 4’te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB başta olmak üzere bilgi talep etmeye kanunen yetkili kamu otoritesi tüzel kişiler; ana hissedarlarımız, iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız  3. kişiler, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi;  Genel Müdürlük, şubeler, ATM’ler, internet şubesi, diğer elektronik hizmet sağlayıcılar, çağrı merkezi ve alternatif kanallar, Banka’nın hizmet aldığı taraflar, anlaşmalı kurum ve kuruluşlar ve benzeri diğer kanalları aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

Kurum : Şekerbank T.A.Ş.
Ticaret Odası : İstanbul
Ticaret Sicil Numarası : 536973/ 0
Genel Müdürlük Adresi : Emniyet Evleri Mh. Eski Büyükdere Cd. No: 1/1A, 34415 Kağıthane/İstanbul
Telefon : 0850 222 78 78