İnternet Şubesi

Banka ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte Yapılan DeğişikliklerBankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun 20.10.2016 tarih ve 7052 sayılı Kararı (Kurul Kararı) ile;

a) Bankalarca yapılacak kart tahsislerinde kredi/banka kartının yurtiçi ve yurtdışı internet işlemlerine açılması ile ilgili olarak, bahse konu her iki işlem için ayrı ayrı olmak üzere, kart kullanıcısından yazılı şekilde veya kalıcı veri saklayıcısı yoluyla kanıtlanabilir bir talep alınması,

b) Bankalarca tahsis edilen kredi kartlarının, asıl kart hamiline teslim edildiği bilgisinin bankalara ulaşmaması veya kredi kartının asıl kart hamiline ulaştığı teyidinin yapılamaması durumlarında kartın kullanıma açılmaması hususlarında

bankalara talimat verilmesine, talimat öncesi bir tarihte düzenlenmiş kartlarla ilgili olarak; kredi/banka kartının yurtiçi ve yurtdışı internet işlemlerine açılmasına ilişkin talep alma ve talebi olmayan kart kullanıcılarının kartlarının internet işleme kapatılması ile ilgili karar verilmiştir.


2017/2 15 Mart 2017 BASIN AÇIKLAMASI


Çeşitli yayın organlarında Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurulu’nun aldığı karar ile Türkiye’deki tüm kredi kartlarının 31 Ocak 2018 tarihine kadar internet üzerinden yapılan alışverişlere kapatılacağı şeklinde haberlerin yer aldığı görülmüş olup, kredi kartlarının internete kapatılması söz konusu değildir. Tüm kredi kartları internete açık olup, vatandaşlarımızın menfaati gözetilerek alınmış bir karar ile ilgili yanlış anlamaların önüne geçmek ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi sağlamak için aşağıdaki açıklamaların yapılması lüzumlu görülmüştür.

Gerek Kurumumuza yansıyan gerek Kurumumuz temsilcilerinin de katılımıyla toplanan Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği Hakem Heyetleri gündemine taşınan şikâyetlerin önemli bir bölümünün, dolandırıcılar tarafından kandırılarak kart ve şifre bilgileri ele geçirilen vatandaşların bilgisi ve isteği dışında kullanılan bu bilgiler ile dolandırıcılar tarafından internet üzerinden yapılan işlemler üzerinde yoğunlaştığı anlaşılmıştır.

Günlük hayatında kredi kartını internet işlemlerinde kullanmayan, kartı ile internetten alışveriş yapılabileceğinin farkında dahi olmayan vatandaşların dolandırıcılar tarafından kandırılarak suistimal edilmesinin, zarara uğratılmasının önüne geçebilmek için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun 16 Şubat 2017 tarihli Kararı ile, verilmiş ve verilecek olan tüm kredi kartları için bankalara kart sahibinin kartının internet alışverişlerine açık olması talebe bağlı olma zorunluluğu getirilmiştir.

Söz konusu Kararda mevcut işleyişi aksatmadan ve müşteri memnuniyetsizliği yaratmadan talep alma yükümlülüğünün yerine getirilebilmesi, bankaların sistemlerinin yapılan değişikliğe uyumlu hale getirilebilmesi için karşılıklı müzakere ile bankalara 6 aylık geçiş süresi verilmiştir.

Bankalar kartların internet işlemlerine açık olması için talep alırken müşterilerinin kişisel bilgilerini, şifre bilgilerini paylaşmasını istemeyecektir. Bu yönde talepte bulunan kişilere karşı uyanık olunması, hiçbir surette kişisel bilgilerin ve şifrelerin paylaşılmaması gerektiğini belirtmekte fayda görülmektedir.

8 Ekim 2013 tarihinde yayınlanan, Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında ki Yönetmeliğin 17. maddesi üçüncü fıkra gereğince, 08.10.2013 tarihinden itibaren bir takvim yılı içinde asgari ödeme tutarı; toplam üç kez ödenmeyen kredi kartları nakit kullanımına, üst üste üç kez ödenmeyen kredi kartları nakit kullanımı ile mal ve hizmet alımına kapatılır. Söz konusu kredi kartlarının limitlerinin dönem borcunun tamamının ödenmesine kadar arttırılamayacağı ve bu tür kartların nakit kullanımına kapatılacağı belirlenmiştir. Bu kısıtlamalar ekstre bakiyesinin tamamının ödenmesi ile ortadan kalkacaktır.
Aynı yönetmeliğin 17. maddesinde yapılan değişiklik uyarınca Kredi Kartı asgari ödeme oranları, kredi kartının alındığı tarih ve limitine göre değişen şekilde yeniden belirlenmiştir. 08.10.2013 tarihinden sonra verilen ve limiti 15.000-TL'ye kadar olan kredi kartlarında aylık asgari ödeme oranı, dönem borcunun % 30'undan; kredi kartı limiti 15.000 -TL'den 20.000-TL'ye kadar olan kredi kartlarında ise dönem borcunun % 35'inden aşağıda olamayacaktır. 08.10.2013 tarihinden sonra verilen ve limiti 15.000-TL'ye kadar olan kredi kartlarında aylık asgari ödeme oranı, dönem borcunun % 30'undan; kredi kartı limiti 15.000 -TL'den 20.000-TL'ye kadar olan kredi kartlarında ise dönem borcunun % 35'inden aşağıda olamayacaktır 

İlk defa kredi kartı sahibi olacak bir gerçek kişinin tüm kart çıkaran kuruluşlardan temin ettiği kredi kartları için tanınacak toplam kredi kartı limiti, ilk yıl için, ilgilinin aylık ortalama net gelirinin iki katını, ikinci ve sonraki yıllar için ise dört katını aşamaz. İlk defa kredi kartı sahibi olacak bir gerçek kişinin, aylık veya yıllık ortalama gelir düzeyinin tespit edilememesi durumunda tüm kart çıkaran kuruluşlardan edinilebilecek toplam kredi kartı limiti en fazla bin Türk Lirasıdır

Yeni tahsis edilen kredi kartlarında, kullanım başlangıcı tarihinden itibaren ilk bir yıllık dönemde asgari ödeme oranı %40 olacaktır.

Bireysel Kredi Kartları Taksit Uygulaması Mevzuat Değişikliği

27 Eylül 2016 tarihli 29840 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Banka Kartı ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik Madde 1 (7)  “ Mal veya hizmet alımı sonrası belli bir ücret karşılığı borcun taksitlendirilmesi veya ödemenin ertelendiği dönemler de dâhil olmak üzere, kredi kartları ile gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları ile nakit çekimlerinde taksitlendirme süresi on iki ayı geçemez. “ uyarınca;

Şekerbank Bireysel Kredi Kartlarında “Taksitli Nakit Avans” ve “Peşine Taksit” uygulamaları taksit süreleri 12 ay olarak güncellenmiştir.

Bununla birlikte diğer harcama ve taksit sürelerine yapılan düzenleme tablosuna aşağıda yer verilmiştir.

 

Düzenleme Yapılan Sektörler Eski Yeni Düzenleme
Genel taksit sınırı 9 ay 12 ay
Kuyumla ilgili harcamalar 4 ay 4 ay
Telekomünikasyonla ilgili harcamalar

 

 

 

 

Taksit yok

 

 

 

 

Taksit yok

Akaryakıt alımı,
Yemek, gıda alımı,
Hediye kart, hediye çeki ve benzeri şekillerde herhangi somut bir mal veya hizmeti içermeyen ürünlerin alımları.
Elektrik-elektronik eşya ve bilgisayar alımı 9 ay 6 ay
Havayolları,

 

 

 

 

 

 

 

9 ay

 

 

 

 

 

 

 

9 ay

Seyahat acenteleri,
Taşımacılık,
Konaklama,
Sağlık ve sosyal hizmetler ile ilgili harcamalar,
Sağlık ürünü alımları,
Kulüp ve derneklere yapılan ödemeler
Vergi ödemeleri
Yurt dışında yapılan harcamalar,

 

 

 

 

 

9 ay

 

 

 

 

 

Taksit yok

Alkollü içecek alımları,
Kozmetik alımları
Ofis malzemesi alımları
Doğrudan pazarlama ile ilgili harcamalar,

 

Yönetmelikle taksit yapılamayacak şeklinde belirlenen sektörlere ilişkin harcamalar “Peşine Taksit” uygulamasından yararlandırılmayacaktır.12.11.2016 tarih ve 29886 sayılı Resmî Gazete’de TCMB Tebliği (Sayı: 2016/8) ile TCMB tarafından kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami akdi ve gecikme faiz oranları Tebliğ kapsamında yeniden düzenlemiştir. Buna göre;

01/01/2017 itibari ile Türk Lirası ve yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranları,
• Türk Lirası için yüzde 2,02’den yüzde 1,84’e,
• Yabancı para için 1,62’den 1,47’ye,

01/01/2017 itibari ile  Türk Lirası ve yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami gecikme faiz oranları ise,
• Türk Lirası için yüzde 2,52’den yüzde 2,34’e,
• Yabancı para için 2,12’den 1,97’ye,
indirilmiştir.