İnternet Şubesi

Banka ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte Yapılan DeğişikliklerBankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun 20.10.2016 tarih ve 7052 sayılı Kararı (Kurul Kararı) ile;

a) Bankalarca yapılacak kart tahsislerinde kredi/banka kartının yurtiçi ve yurtdışı internet işlemlerine açılması ile ilgili olarak, bahse konu her iki işlem için ayrı ayrı olmak üzere, kart kullanıcısından yazılı şekilde veya kalıcı veri saklayıcısı yoluyla kanıtlanabilir bir talep alınması,

b) Bankalarca tahsis edilen kredi kartlarının, asıl kart hamiline teslim edildiği bilgisinin bankalara ulaşmaması veya kredi kartının asıl kart hamiline ulaştığı teyidinin yapılamaması durumlarında kartın kullanıma açılmaması hususlarında

bankalara talimat verilmesine, talimat öncesi bir tarihte düzenlenmiş kartlarla ilgili olarak; kredi/banka kartının yurtiçi ve yurtdışı internet işlemlerine açılmasına ilişkin talep alma ve talebi olmayan kart kullanıcılarının kartlarının internet işleme kapatılması ile ilgili karar verilmiştir.


2017/2 15 Mart 2017 BASIN AÇIKLAMASI


Çeşitli yayın organlarında Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurulu’nun aldığı karar ile Türkiye’deki tüm kredi kartlarının 31 Ocak 2018 tarihine kadar internet üzerinden yapılan alışverişlere kapatılacağı şeklinde haberlerin yer aldığı görülmüş olup, kredi kartlarının internete kapatılması söz konusu değildir. Tüm kredi kartları internete açık olup, vatandaşlarımızın menfaati gözetilerek alınmış bir karar ile ilgili yanlış anlamaların önüne geçmek ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi sağlamak için aşağıdaki açıklamaların yapılması lüzumlu görülmüştür.

Gerek Kurumumuza yansıyan gerek Kurumumuz temsilcilerinin de katılımıyla toplanan Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği Hakem Heyetleri gündemine taşınan şikâyetlerin önemli bir bölümünün, dolandırıcılar tarafından kandırılarak kart ve şifre bilgileri ele geçirilen vatandaşların bilgisi ve isteği dışında kullanılan bu bilgiler ile dolandırıcılar tarafından internet üzerinden yapılan işlemler üzerinde yoğunlaştığı anlaşılmıştır.

Günlük hayatında kredi kartını internet işlemlerinde kullanmayan, kartı ile internetten alışveriş yapılabileceğinin farkında dahi olmayan vatandaşların dolandırıcılar tarafından kandırılarak suistimal edilmesinin, zarara uğratılmasının önüne geçebilmek için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun 16 Şubat 2017 tarihli Kararı ile, verilmiş ve verilecek olan tüm kredi kartları için bankalara kart sahibinin kartının internet alışverişlerine açık olması talebe bağlı olma zorunluluğu getirilmiştir.

Söz konusu Kararda mevcut işleyişi aksatmadan ve müşteri memnuniyetsizliği yaratmadan talep alma yükümlülüğünün yerine getirilebilmesi, bankaların sistemlerinin yapılan değişikliğe uyumlu hale getirilebilmesi için karşılıklı müzakere ile bankalara 6 aylık geçiş süresi verilmiştir.

Bankalar kartların internet işlemlerine açık olması için talep alırken müşterilerinin kişisel bilgilerini, şifre bilgilerini paylaşmasını istemeyecektir. Bu yönde talepte bulunan kişilere karşı uyanık olunması, hiçbir surette kişisel bilgilerin ve şifrelerin paylaşılmaması gerektiğini belirtmekte fayda görülmektedir.

8 Ekim 2013 tarihinde yayınlanan, Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında ki Yönetmeliğin 17. maddesi üçüncü fıkra gereğince, 08.10.2013 tarihinden itibaren bir takvim yılı içinde asgari ödeme tutarı; toplam üç kez ödenmeyen kredi kartları nakit kullanımına, üst üste üç kez ödenmeyen kredi kartları nakit kullanımı ile mal ve hizmet alımına kapatılır. Söz konusu kredi kartlarının limitlerinin dönem borcunun tamamının ödenmesine kadar arttırılamayacağı ve bu tür kartların nakit kullanımına kapatılacağı belirlenmiştir. Bu kısıtlamalar ekstre bakiyesinin tamamının ödenmesi ile ortadan kalkacaktır.

Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 17nci maddesinin, üçüncü fıkrasının (e) bendi ile beşinci fıkrasının (h) bendi değişikliği nedeniyle asgari ödeme oranları yeniden düzenlenmiştir.

Yeni yasal düzenlemeye göre; ödenmesi gereken asgari tutar, Hesap Özeti'nin son ödeme tarihinde ödenmesi zorunlu kısmı olup; ödenmesi gereken asgarî tutar dönem borcunun yüzde otuzundan ve yeni tahsis edilen kredi kartlarında kullanım başlangıcı tarihinden itibaren bir yıllık sürenin dolmasına kadar dönem borcunun yüzde kırkından aşağı olamayacaktır.

Bireysel Kredi Kartları Taksit Uygulaması Mevzuat Değişikliği

10/3/2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik gereğince, Madde1“(7) Mal veya hizmet alımı sonrası belli bir ücret karşılığı borcun taksitlendirilmesi veya ödemenin ertelendiği dönemler de dâhil olmak üzere, kredi kartları ile gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları ile nakit çekimlerinde taksitlendirme süresi on iki ayı geçemez. Bu süre; elektronik eşya alımlarında üç ay, bilgisayar alımlarında, kulüp ve derneklere yapılan ödemelerde, havayolları, seyahat acenteleri, taşımacılık ve konaklama ile ilgili harcamalarda altı ay, sağlık ve sosyal hizmetler ile ilgili harcamalarda ve sağlık ürünü alımlarında, vergi ödemelerinde dokuz ay olarak uygulanır. Kredi kartlarıyla gerçekleştirilecek kuyum, telekomünikasyon, doğrudan pazarlama ile ilgili harcamalar, yurt dışında yapılan harcamalar ve yemek, gıda, alkollü içecek, akaryakıt, kozmetik, ofis malzemesi ile hediye kart, hediye çeki ve benzeri şekillerde herhangi somut bir mal veya hizmeti içermeyen ürünlerin alımlarında taksit uygulanamaz.

Şekerbank Bireysel Kredi Kartlarında “Taksitli Nakit Avans” ve “Peşine Taksit” uygulamaları taksit süreleri 12 aydır.

Madde2 – Bu Yönetmelik 15.08.2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Diğer harcama ve taksit sürelerine yapılan düzenleme tablosuna aşağıda yer verilmiştir.

Sektörler Eski Düzenleme Yapılan Sektörler Yeni Düzenleme
Genel taksit sınırı 12 ay Genel taksit sınırı 12 ay
Kuyumla ilgili harcamalar 4 ay Kuyumla ilgili harcamalar Taksit Yok
Telekomünikasyonla ilgili harcamalar Taksit yok Telekomünikasyonla ilgili harcamalar Taksit yok
Akaryakıt alımı, Akaryakıt alımı,
Yemek, gıda alımı, Yemek, gıda alımı,
Hediye kart, hediye çeki ve benzeri şekillerde herhangi somut bir mal veya hizmeti içermeyen ürünlerin alımları. Hediye kart, hediye çeki ve benzeri şekillerde herhangi somut bir mal veya hizmeti içermeyen ürünlerin alımları.
Elektrik-elektronik eşya ve bilgisayar alımı 6 ay Elektrik-elektronik eşya alımı 3 ay
Havayolları, 9 ay Havayolları, 6 ay
Seyahat acenteleri, Seyahat acenteleri,
Taşımacılık, Taşımacılık,
Konaklama, Konaklama,
Sağlık ve sosyal hizmetler ile ilgili harcamalar, Bilgisayar alım
Kulüp ve derneklere yapılan ödemeler Kulüp ve derneklere yapılan ödemeler
Sağlık ürünü alımları, Sağlık ve sosyal hizmetler ile ilgili harcamalar, 9 ay
Kulüp ve derneklere yapılan ödemeler Sağlık ürünü alımları,
Vergi ödemeleri Vergi ödemeleri
Yurt dışında yapılan harcamalar, Taksit yok Yurt dışında yapılan harcamalar, Taksit yok
Alkollü içecek alımları, Alkollü içecek alımları,
Kozmetik alımları Kozmetik alımları
Ofis malzemesi alımları Ofis malzemesi alımları
Doğrudan pazarlama ile ilgili harcamalar, Doğrudan pazarlama ile ilgili harcamalar,

 

Yönetmelikle taksit yapılamayacak şeklinde belirlenen sektörlere ilişkin harcamalar “Peşine Taksit” uygulamasından yararlandırılmayacaktır.

12.11.2016 tarih ve 29886 sayılı Resmî Gazete’de TCMB Tebliği (Sayı: 2016/8) ile TCMB tarafından kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami akdi ve gecikme faiz oranları Tebliğ kapsamında yeniden düzenlemiştir. Buna göre;

01/04/2020 itibari ile Türk Lirası cinsinden  kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranları,
•Türk Lirası için yüzde 1,40'dan yüzde 1,25'e indirilmiştir.

01/04/2020  itibari ile  Türk Lirası cinsinden  kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami gecikme faiz oranları ise,
• Türk Lirası için yüzde 1,40'dan yüzde 1,25'e indirilmiştir.