İnternet Şubesi

Hazine Müsteşarlığı Fonu – Portföy Garanti Sistemi Harici


KGF, yararlanıcı tipi KOBİ olan ve Bankaların talep ettiği tür ve nitelikte teminatı olmadığı için finansmana erişemeyen işletmelerin kullanacakları kredilere, Hazine Müsteşarlığı ile imzaladığı protokol çerçevesinde  kefalet sağlamaktadır.

Bu modelde KOBİ’ler Bankamıza kredi başvurusu yapar. Bankamız, kendi değerlendirme sisteminde kredi vermeyi uygun gördüğü firma talebini KGF’ye gönderir. KGF tarafından işleme alınan talepler, işleme alındığı tarihten itibaren 7 iş günü içinde değerlendirilerek karara bağlanır.
1. KOBİ Bankamıza kredi başvurusu yapar.
2. Bankamız başvuruyu değerlendirir, içsel derecelendirmesini yapar ve krediyi onaylar.
3. Bankamız kefalet talebini KGF’ye iletir.
4. KGF kredi değerlendirmesi yapar.
5. KGF Bankaya onay verir.
6. Banka krediyi kullandırır.

Kefalet İçin Kullanılan Kaynak
• Hazine Müsteşarlığı Fonu

Ürün Vadesi
• Bankamız, KOBİ müşterimizin yapacağı başvuruyla yatırımlara yönelik kredilere ilişkin azami 10 yıla kadar, işletme finansmanına yönelik kredilere ilişkin azami 5 yıla kadar kefalet talebinde bulunabilir.

Ücret, Komisyon ve Başvuru Koşulları

• Yararlanıcının ve başvurunun niteliğine göre değişkenlik göstermekte olup aşağıdaki tabloda özetlenmektedir:

Yararlanıcı Tipi Kefalet Üst Limiti
Firma/Grup
Azami Kefalet
Oranı (%)
Komisyon
Oranı (%)
Başvuru Ücreti

KOBİ

KOBİ 2.500.000 TL 85 1 500 TL
İMALATÇI KOBİ 4.500.000 TL 85 1 500 TL
AR-GE,İNOVASYON VE SAVUNMA SANAYİ 4.500.000 TL 85 0,5 500 TL
DİYARBAKIR, HAKKARİ, MARDİN ve ŞIRNAK İLLERİNDE FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMELER 1.500.000 TL 85 0,3 250 TL
TURİZM İŞLETMELERİ Yatak Sayısı <750 2.500.000 TL
Yatak Sayısı 750-1500 1.000.000 USD
Yatak Sayısı 1501-3000 2.000.000 USD
Yatak Sayısı >3001 3.000.000 USD
75 1 1.000 TL
YENİLENEBİLİR ENERJİ 1.500.000 USD 85 1 1.000 TL

KOBİ DIŞI

GEMİ İNŞA SANAYİ 70.000.000 / 200.000.000 USD 70 1,5 10.000 TL
SEYAHAT ACENTELERİ 100.000.000 / 120.000.000 TL 75 1 10.000 TL
TURİZM İŞLETMELERİ Yatak Sayısı <750 2.500.000 TL
Yatak Sayısı 750-1500 1.000.000 USD
Yatak Sayısı 1501-3000 2.000.000 USD
Yatak Sayısı >3001 3.000.000 USD
75 1 1.000 TL
HAVAYOLU İŞLETMELERİ 15.000.000 USD
(Kiralıklar dahil uçak sayısı 10 dan az olan)
25.000.000 USD
(Kiralıklar dahil uçak sayısı 10 ve üzeri)
45.000.000 USD
(Kiralıklar dahil uçak sayısı 20 ve üzeri)
75 1,5 10.000 TL
DİĞER KOBİ DIŞI FİRMALAR 5.000.000 TL 75 1 1.000 TL

İHRACATÇI

KOBİ(EXIMBANK'A DOĞRUDAN) 1.500.000 USD 100 0,75 1.000 TL
KOBİ (BANKALAR ARACILIĞIYLA GELEN EXIMBANK VEYA BANKA KAYNAKLI İHRACAT KREDİLER) 3.000.000 USD 85 0,75 500 TL
KOBİ DIŞI İŞLETMELER(BANKALAR ARACILIĞIYLA GELEN EXIMBANK VEYA BANKA KAYNAKLI İHRACAT KREDİLER) 20.000.000 USD 85 0,75 10.000 TL

 

1. KOBİ vasfına haiz yararlanıcılar için azami grup limiti 1.500.000.- USD'dır.
2. KOBİ vasfına haiz ihracatçı yararlanıcıların banka aracılığı ile yapacakları Eximbank ve/veya Banka kaynaklı ihracat kredi talepleri de dahil olmak üzere azami grup limiti 3.000.000.- USD'dır. 
3. KOBİ vasfına haiz turizm işletmeleri yararlanıcılar için azami grup limiti 3.000.000.- USD'dır. 

 

Genel kriterler:
Genel kriterler:
• Yararlanıcıların Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş ve yurtiçinde faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişi işletmelerden biri olması,
• Yararlanıcı ile Yararlanıcı ve/veya ortaklarının ayrı ayrı ya da birlikte %25 ve üzeri hisse ile ortak olduğu şirketlerin, krediye başvuru sırasında iflas, fesih, iflas erteleme ve konkordato sürecinde olmaması,
• Yararlanıcının bankaya başvuru tarihine göre Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca kredilerinin donuk alacak niteliğinde üçüncü, dördüncü ve beşinci grupta izlenen kredilerden biri olmaması,
• Yararlanıcının, kredi kullandırım sırasında en çok 30 gün öncesine kadar bir tarihte alınmış yazı ile belgelendirilecek şekilde, 21/07/1953 tarih ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 22/A maddesi kapsamında vergi dairesine ve 31/05/2006 tarih ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 90. maddesinin altıncı fıkrası kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu’na vadesi geçmiş borçlarının olmaması, bu kapsamda borç bulunması halinde yeniden yapılandırılması ve yapılandırmanın bozulmamış olması, aksi takdirde borç tutarının kredinin %20’sini aşmaması şartıyla KGF kefaleti ile sağlanan krediden öncelikli olarak bu borçların ödenmesi, 

Özel kriterler:

KOBİ KOBİ vasfını haiz gerçek veya tüzel kişi işletme olması,
Başvuru tarihi itibariyle halen en az 1 yıldır faaliyet gösteriyor olması (Yatırım kredilerinde bu şart aranmaz)
İmalatçı KOBİ KOBİ vasfını haiz gerçek veya tüzel kişi işletme olması,
Başvuru tarihi itibariyle halen en az 1 yıldır faaliyet gösteriyor olması (Yatırım kredilerinde bu şart aranmaz)
Türkiye İstatistik Kurumu’nun “NACE Rev.2- Altılı Ekonomik Faaliyet Sınıflaması, Kısım C – İmalat” bölümündeki alanlarda faaliyet gösteren işletme olması,
Ar-Ge, İnovasyon ve Savunma Sanayi KOBİ vasfını haiz gerçek veya tüzel kişi işletme olması
Turizm İşletmeleri KOBİ vasfını haiz gerçek veya tüzel kişi işletme olması,
Başvuru tarihi itibariyle halen en az 1 yıldır faaliyet gösteriyor olması,
Turizm İşletme Belgesi’ne sahip olması,
Faaliyet gösterilen tesisin veya üst kullanım hakkının mülkiyetinde veya uhdesinde olması
Yenilenebilir Enerji KOBİ vasfını haiz gerçek veya tüzel kişi işletme olması,
RES, GES ve Jeotermal enerji, Biyokütle enerjisi ve Dalga enerjisi
Gemi İnşa Sanayi Alıcı finansmanına dayalı ihraç kaydıyla inşa ettiği/edeceği en az 1000 DWT veya 500 GT hacimli gemiler, tonilatosuna bakılmaksızın; römorkörler, sismik, petrol ve doğalgaz araştırma/çıkarma için özel amaçlarla inşa edilecek her türlü yüzer platformlara hizmet verecek destek gemileri, 24 metre ve üzeri yatlar ile hidrojen, doğalgaz (LNG, CNG) veya hibrit teknolojilerle tahrik edilen her türlü deniz araçları için yurt dışı alıcı ile sözleşme yapmış olması,
Alıcı ile yararlanıcı arasında düzenlenen gemi inşa sözleşmesindeki teslim süresinin 36 ayı aşmamış olması
Krediye konu geminin inşa edileceği tesisin mülkiyetinin yararlanıcıya ya da dahil olduğu grup firmalarından herhangi birine ait olması,
T.C. Ulaştırna, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’ndan alınacak yazı ile krediye konu geminin inşa edileceği tesisin söz konusu geminin inşaası için yeterli kapasiteye sahip olduğunun belgelenmesi,
Seyahat Acenteleri Seyahat Acentesi İşletme Belgesinin olması
Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Üyesi olması
En az 1 yıldır faaliyet gösteriyor olması
Azerbeycan, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Rusya Federasyonu, Türkmenistan, Ukrayna, Almanya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İsveç, İsviçre, İtalya, Çek Cumhuriyeti, Polonya,Macaristan, Norveç, Bulgaristan ve Romanya ülkelerinden 1 önceki yıl içinde en az 400.000 turist getirmiş olması
Turizm İşletmeleri Başvuru tarihi itibariyle halen en az 1 yıldır faaliyet gösteriyor olması
Turizm İşletme Belgesi’ne sahip olması
Faaliyet gösterilen tesisin veya üst kullanım hakkının mülkiyetinde veya uhdesinde olması,
Havayolu İşletmeleri Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından 14.10.1983 tarihli ve 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu ve ilgili mevzuat gereği tarifeli ticari hava taşımacılığı veya havayolu ile yük taşımacılığı yapmaya yetkili kılınan şirketlerden olması,
Kredi başvuru tarihine göre Türkiye’den yurt dışına tarifeli sefer düzenleme izni olması (Yük taşımacılığında bu şart aranmaz)
KOBİ (Eximbank’a doğrudan) KOBİ vasfını haiz gerçek veya tüzel kişi işletme olması,
Başvuru tarihi itibariyle halen en az 1 yıldır faaliyet gösteriyor olması (Yatırım kredilerinde bu şart aranmaz)
İhracat veya döviz kazandırıcı faaliyetinin bulunması
KOBİ (Bankalar aracılığıyla gelen Eximbank veya banka kaynaklı ihracat kredileri) KOBİ vasfını haiz gerçek veya tüzel kişi işletme olması,
Başvuru tarihi itibariyle halen en az 1 yıldır faaliyet gösteriyor olması (Yatırım kredilerinde bu şart aranmaz)
İhracat veya döviz kazandırıcı faaliyetinin bulunması.
KOBİ Dışı İşletmeler (Bankalar aracılığıyla gelen Eximbank veya banka kaynaklı ihracat kredileri) Başvuru tarihi itibariyle halen en az 1 yıldır faaliyet gösteriyor olması
İhracat veya döviz kazandırıcı faaliyetinin bulunması