İnternet Şubesi

Hazine Müsteşarlığı Fonu-Portföy Garanti Sistemi


KGF, yararlanıcı tipi KOBİ olan ve Bankaların talep ettiği tür ve nitelikte teminatı olmadığı için finansmana erişemeyen işletmelerin kullanacakları kredilere, Hazine Müsteşarlığı ile imzaladığı protokol çerçevesinde  kefalet sağlamaktadır.

Bu modelde KOBİ’ler Bankamıza kredi başvurusu yapar. Uygunluk kriterlerini taşıyan başvurular, Bankamız tarafından KGF’ye iletilir. KGF tarafından sadece Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen uygunluk kriterlerinin kontrolü sağlanarak onay verilir. Onay akabinde Banka KOBİ’ye krediyi kullandırır. Başvuru ve değerlendirme akışı aşağıdaki gibidir: 
1. KOBİ Bankamıza kredi başvurusu yapar.
2. Bankamız başvuruyu değerlendirir, içsel derecelendirmesini yapar ve krediyi onaylar.
3. Bankamız kefalet talebini KGF’ye iletir.
4. KGF uygunluk kriteri kontrolü yapar.
5. KGF Bankamıza onay verir.
6. Bankamız krediyi kullandırır.

Kefalet İçin Kullanılan Kaynak
• Hazine Müsteşarlığı Fonu

Ürün Vadesi
• KOBİ’ler, kadın girişimciler ve genç girişimcilere Portföy Garanti Sistemi ile kullandırılacak nakit kredilerin vadesi asgari 6 ay, azami 60 aydır.
• İhracatçı KOBİ’lere Portföy Garanti Sistemi ile kullandırılacak nakit kredilerin vadesi asgari 6 ay, azami 60 aydır.
• Banka, İhracatçı KOBİ’lere PGS aracılığıyla Eximbank’a yönelik kredi temini için 60 ay vadeye kadar teminat mektubu şeklinde de kefalet talebinde bulunabilir.

Kefalet Limiti
• İşletme başına toplam kefalet limiti: 2,5 milyon TL

Kefalet Oranı
• Tek bir kefalet oranı uygulanmakta olup bu oran %85 olarak belirlenmiştir.

Ücret, Komisyon ve Başvuru Koşulları
• Başvuru ücreti 250 TL’dir. Ayrıca, ilk yıl için kredi kullandırım sırasında peşin olarak KGF’nin kefalet tutarı üzerinden, müteakip yıllarda ise her yıl kefalet riski üzerinden peşin olarak %0,5 (binde beş) oranında kefalet komisyonu tahsil edilir. Komisyon oranları kefalet tutarı üzerinden yıllık bazda %0,5 olarak uygulanmaktadır. 
Genel kriterler:
• KGF kefaletinden faydalanacak yararlanıcının KOBİ vasfını haiz gerçek veya tüzel kişi işletme olması,
• Yararlanıcı ile Yararlanıcı ve/veya ortaklarının ayrı ayrı ya da birlikte %25 ve üzeri hisse ile ortak olduğu şirketlerin, krediye başvuru sırasında iflas, fesih, iflas erteleme ve konkordato sürecinde olmaması,
• Yararlanıcının bankaya başvuru tarihine göre Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca kredilerinin donuk alacak niteliğinde üçüncü, dördüncü ve beşinci grupta izlenen kredilerden biri olmaması,
• Yararlanıcının, kredi kullandırım sırasında en çok 30 gün öncesine kadar bir tarihte alınmış yazı ile belgelendirilecek şekilde, 21/07/1953 tarih ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 22/A maddesi kapsamında vergi dairesine ve 31/05/2006 tarih ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 90. maddesinin altıncı fıkrası kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu’na vadesi geçmiş borçlarının olmaması, bu kapsamda borç bulunması halinde yeniden yapılandırılması ve yapılandırmanın bozulmamış olması, aksi takdirde bu borcun kredinin %20’sini aşmaması şartıyla KGF kefaleti ile sağlanan krediden öncelikli olarak bu borçların ödenmesi 
• Yararlanıcının başvuru tarihi itibarıyla halen en az 1 yıldır faaliyet gösteriyor olması 

Özel kriterler:

Kadın Girişimci ve Genç Girişimci
Başvuru tarihi itibariyle halen 0-2 yıldır faaliyet gösteriyor olması,
Genç Girişimciler için, firmanın hisseleri toplamının en az yarısı başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olup 30 yaşını doldurmamış, en az ilkokul mezunu olan kişilere ait olması,
Kadın Girişimciler için, bir iş fikrine dayalı olarak faaliyet göstermesi ve hisseleri toplamının en az %50’sinin 55 yaşını doldurmamış, en az ilkokul mezunu kişilere ait olması


İhracatçı KOBİ
Başvuru tarihi itibariyle halen en az 1 yıldır faaliyet gösteriyor olması (Yatırım kredilerinde bu şart aranmaz),
İhracat veya döviz kazandırıcı faaliyetinin bulunması